Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт

Богатöй чудскöй увтыр кöркö овлöма миян местаэзын — Коча увтыр. Пöрись Кочалöн вöлöма зон Мичко. Ачыс ыджыт мыгöра да паськыт пельпона, синнэс — мича небо, а юрсиыс — кудриа пыш. Тöдö мудрöй Коча, что не кык век сылö овны, вот и пондас лöсьöтны зонсö ас туяс. Ветлöтасö омöн ассиныс мунысö, видзöтасö лöнь тыэсö да сöдз юэсö, кытшöвтасö пемыт вöрресö да дзоридза видззесö — быдöс ассиныс богатствосö видзöтасö.

Коча мыччалас, кöдöрын олöны лёк враггез, а тöдса кам ордö, стогодся старик Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт ордö, кöда олас Изкар сайись муэзын, нуöтас зонсö гöститны.

Босьтасö ая-зона сьöраныс медбур гöснеч да дона козин, кеймасö енлö — корасö бур туй — да петасö гортсиныс.

Дыр я, не я мунасö, но вот локтасö Абрада-хан ордö. Сетасö сылö ассиныс гöснеч — тагья ма, сетасö меддона чудскöй козин — сьöд низь* кучиккез. Рад Абрада-хан — муöдз копрасьö да ошкö и гöснечсö, и козинсö.

Неделя нето кыкö гöститасö, сэсся гортаныс пондасö лöсьöтчыны.

Берся козинсö да гöснечсö пуктасö чудскöй камлö сьöраныс, уна бур кыв висьталасö гöссесл Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьтö Абрада-хан да сылöн отирыс.

Абрада-хан петкöтас кольлавны гöссесö быдсöн ассис родсö, учöтöс и пöрисьöс. Петасö кольласьны ханлöн и ныввес.

Уна Абрада-ханлöн ныввес — даскык, но шöрöтыс ны коласiсь, Азанай, медбасöк. Синнэс сылöн сьöдöсь и сьöдöсь, дзик арся ой. Куимдас сьöд чикись вевттьöны сылiсь пельпоннэсö, и быд чикисьын, ровно шондiтор, пежьялö дона из.

Пантасясö синнэзнаныс Мичко да Азанай и сразу вежöртасö — торйöн оз позь нылö овны. Но öтiк кыв нiя оз висьталö öтамöдлö, сiдз и Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт янсöтчасö шытöг.

Локтас Мичко гортас, висьталас айыслö ассис шогсö. Пöрись кам пондас енлö кеймыны, мед сiя сетiс Мичколö унажык мывкыд да вежöртöтiс ылöстöм мортöс. Некöр эз вöвлы сэтшöмыс, медбы вайöтны чудскöй увтырö чужöй нывкаöс! Умöль дума пырöма пö Мичко юрö, и колö чапкыны пö, колö вашöтны сэтшöм думасö ылöжык ас дынiсь.

Но Мичко оз кывзы пöрись камлiсь баснисö. Босьтас сiя ньöв да ньöвьёссез и мунас кошшыны том счастьесö.

Коча иньдöтас сыбöрсянь ассис морттэзöс Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт да тшöктас висьтавны Абрада-ханлö, кытшöм лёк дело мöдö керны Мичко.

Только камлöн морттэс озö ни застанитö гортсис Азанайсö, а дзор Абрада-хан эшö одзжык кулöма. Пышшасö Мичко да Азанай горттэзсиныс, пырасö пыд вöрö и сэтчин пондасö овны.

Дыр я, не я нiя оласö-гажöтчасö, да локтас конец ны гажлö.

Кыдзкö тöдас Коча зоныслiсь виль гортсö да иньдöтас сэтчин колдунöс. Локтас колдуныс Мичко да Азанай ордö, пуктас ны ыбöс одзö гöснеч да козин, висьталас:

— Иньдöтiс менö тiян дынö пöрись Коча бур юöрöн: кор Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьтö тiянöс ас дынас овны.

Веритас сылö Мичко, лэдзас керкуö. Пырас колдуныс и ыбöс вевдöрö сразу пурт мöртас. Кыдз мöртас, сiдз и домалас лабич бердас Мичкосö да Азанайсö — оз вермö нiя чеччыны.— Иньдöтiс менö мудрöй Коча, — шуö колдун Мичколö, — вештiсьны тэкöт тэнат некывзöм понда. Да лоас сiдз, кыдз тшöктiс меным мудрöй кам: тэ, Мичко, род öштiсь, лоан öнiсянь вöрмöс, а тэ, Азанай, — кöин... Да лоас сiдз, кыдз колö мудрöй Кочалö. — Пöртас колдун морттэсö зверрезö. Уськöтчасö нiя öтöрö, котöртасö пыд Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт вöрас, только кöиныс öтланьö, а вöрмöсыс мöдланьö. И öнöдз сiдз овлö: кытöн эмöсь кöиннэз — вöрмöссэз сэтöн абу; кытöн вöрмöссэз олöны — кöиннэз сэтöн абу.


documentatgkscv.html
documentatgkznd.html
documentatglgxl.html
documentatgloht.html
documentatglvsb.html
Документ Жысь Егорлöн кыкьямысöт висьт